Inspekcija okončala provjeru diplome Sebije Izetbegović

0
662
Sebija Izetbegović

Kantonalna uprava za inspekcije poslove Kantona Sarajevo (KUIP) okončala je provjeru diplome prof. dr. Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Inspektori su 10. juna ove godine na Medicinskom fakultetu započeli aktivnosti u vezi s provjerom diplome direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, a povod su bili navodi koji su se pojavili u javnosti o tome da li je i gdje specijalizirala Izetbegović.

Predmet inspekcije je bio provjera ispunjavanja uslova za sticanje akademskih zvanja direktorice KCUS-a prof. dr. Sebije Izetbegović.

Suština inspekcijskog nadzora je pokazala kada je Izetbegović završila određene stepene studija, i to magistrata i doktorata. Za ranije navedene “sporne” detalje u vidu priznavanja određenih ispita koje je Izetbegović prenijela iz Zagreba obrazloženje je da se inspekcija nije mogla odrediti jer nadležna institucija iz Hrvatske nije bila u mogućnosti dostaviti neophodnu dokumentaciju.

Također, kada je u pitanju dokumentacija u vezi stjecanja naučnog stepena magistra i doktora medicinskih nauka Izetbegović, istaknuto je da su neki bivši dekani i koordinatori Medicinskog fakulteta u Sarajevu više puta izuzimali dosje Sebije Izetbegović.

I u konačnici kada je riječ o provjeri dokumentacije u vezi prosjeka ocjena Izetbegović, istaknuto je da je za izbor asistenta bila potrebna ukupna prosječna ocjena 8, a iz predmeta za koji s ekonkuriše za asistensko mjesto 9.

Izetbegović je imala prosjek 7,38, a iz predmeta Ginekologija i akušerstvo, za koji je izabrana u zvanje asistenta 7.

“U vezi sa navedenim ovlašteno lice subjekta nadzora je izjavilo da, u periodu kada je imenovana kandidatkinja izabrana u akademsko zvanje asistenta, na Medicinskom fakultetu je bila praksa da se za asistente na određene predmete biraju kandidati koji posjeduju specijalistički ispit iz oblasti na koju se bira, a što je kandidatkinja Izetbegović posjedovala. U izjavi je navedeno i da se radilo o poslijeratnom periodu kada “nije bilo dovoljno kadra za normalno funkcionisanje Ustanove” te je “prioriet bio uspostava i realizacija nastavno-naučnog procesa”, kao i “da formalno-pravni nedostaci ako su i postojali nisu bili samo u konkretnom slučaju”, navodi se u zaključku Inspekcije.

Šta su inspektori napisali u izvještaju:

“Inspekcijski postupak u okviru kojeg je tokom mjeseca juna na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izvršeno više inspekcijskih nadzora prosvjetnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u predmetu provjere ispunjavanja uslova za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka i akademskih zvanja asistentna i docenta kandidata Sebije Izetbegović je okončan.

Na osnovu dokumentacije koja je stavljena na uvid postupajući inspektori mogli su utvrditi činjenično stanje prema kojem je kandidat Sebija Izetbegović diplomu doktora medicine na tom fakultetu stekla 1989.godine. Uvidom u Matičnu knjigu magistranata od 1964. do 1998.godine utvrđeno je da imenovana upisana na magistarski studij akademske 1990/91 godine pod rednim brojem 437. Naučni stepen magistra kadidatkinja je stekla 19.03.1998.godine odbranom magistarskog rada pod naslovom “Efekti ishrane trudnice na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu”, koji je branila pred tročlanom komisijom u sastavu prof. dr. Srećko Šimić, prof. dr. Nedžad Mulabegović i prof. dr.Idriz Bukvić”, navedeno je.

Dalje, inspektori su utvrdili:

“Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje koje se odnosi na način i postupak sticanja naučnog stepena magistra nauka kandidata Sebije Izetbegović, inspektori na osnovu dokumentacije date na uvid u postupku nadzora (među kojima je i dokument kao dokaz o izvršenom priznavanju položenih ispita sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) nisu mogli cijeniti niti davati pravnu kvalifikaciju podataka ili stečenih prava imenovane navedenih u ovjerenoj fotokopiji Indeksa kolegija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 02.03.1993.godine.

Razlog tome je što postupajućim inspektorima nije bila predočena relevantna dokumentacija koja se odnosi na stečena prava studentice Izetbegović na postidiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nastavni planovi i programi, silabusi predmeta, fond sati časova predavanja i sl.). Inspektori su utvrdili i da je tada važeći Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu od 07.12.1991.godine, članovima od 151. do 153, davao mogućnost nastavka studija studentima dugih medicinskih fakulteta uz jasno definisan postupak prelaska studenata i priznavanje položenih ispita, kao i nastavak studja.

Među dostupnim dokumentima bilo je i Uvjerenje od 05.06.1996.godine potpisano od strane tadašnjeg dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu, prof.dr Mulabegović Nedžada, kao dokaz da je Sebija Izetbegović položila sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju iz Osnova medicinskih istraživanja-esperimentalna medicina Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a što predstavlja javnu ispravu po tada važećem članu 103.Statuta tog fakulteta.”

Inspekcijski nalaz na okolnosti sticanja naučnog stepena doktora medicinskih nauka imenovane kandidatkinje na Medicinskom fakultetu u Sarajevu sačinjen je na osnovu dostupne dokumentacije i javnih isprava koje su postupajućim inspektorima predočene od strane odgovornog lica subjekta nadzora.

“Uvidom u Matičnu knjigu ‘Doktorati od 09.02.1989 – 09.07.2003.’ inspektori su konstatovali da je kandidatkinja Sebija Izetbegović u istu upisana pod rednim brojem 106. Naučni stepen doktora nauka stekla je 11.06.2000. godine javnom odbranom doktorske disertacije i teme “Operativna histeroskopija u liječenju intrauterinih nenormalnosti kao faktor bračne neplodnosti”, pred komisijom u sastavu dr. Asim Kurjak, dr. Idriz Bukvić i dr. Senad Mehmedbašić, te oponentom doc.dr Jadrankom Dizdarević, koja je imenovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu od 16.5.2000.godine.

Imajući u vidu da postupajućim inspektorima nije stavljena na uvid kompletna dokumentacija u vezi sa sticanjem naučnog stepena magistra i doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović, jer su dosjei imenovane, prema izjavama datim na zapisnike, više puta izuzimani od strane bivših dekana i HR koordinatora tog fakulteta, a čemu svjedoče i ustupljena izjašnjenja, kantonalni inspektori nisu se mogli u vezi s tim pitanjem pravno odrediti radi nemogućnosti potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Postupak inspekcijskog nadzora na navedene okolnosti biće nastavljen po službenoj dužnosti u koordinaciji i saradnji sa drugim relevantnim organima čije je uključivanje u konkretnom slučaju neophodno”, kaže se u inspekcijskom izvještaju.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS saopćili su da na okolnosti sticanja akademskog zvanja asistenta Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu utvđeno je da je imenovana Odlukom Senata UNSA od 29.10.1996.godine i Rješenjem Medicinskog fakulteta od 12.11.1996.godine izabarana za asistenta za nastavni predmet Ginekologija i akušerstvo.

“Uslov za izbor asistenta, shodno članu 238. tada važećeg statuta, između ostalog je bila i prosječna ocjena najmanje osam iz cijelog studija i najmanje devet iz predmeta za koji se konkuriše, dok je kandidatkinja Izetbegović, kako je javnosti i poznato, imala prosječnu ocjenu studija 7,38, a iz predmeta Ginekologija i akušerstvo 7.

U vezi sa navedenim ovlašteno lice subjekta nadzora je izjavilo da, u periodu kada je imenovana kandidatkinja izabrana u akademsko zvanje asistenta, na Medicinskom fakultetu je bila praksa da se za asistente na određene predmete biraju kandidati koji posjeduju specijalistički ispit iz oblasti na koju se bira, a što je kandidatkinja Izetbegović posjedovala.

U izjavi je navedeno i da se radilo o poslijeratnom periodu kada “nije bilo dovoljno kadra za normalno funkcionisanje Ustanove” te je “prioriet bio uspostava i realizacija nastavno-naučnog procesa”, kao i “da formalno-pravni nedostaci ako su i postojali nisu bili samo u konkretnom slučaju.” U prilog posljednjem iskazu Inspektoratu prosvjetne inspekcije naknadno je dostavljena dokumentacija iz koje po ocjeni prosvjetnih inspektora proizilazi da je navedeni iskaz tačan.

Osim navedenog, vršen je i usmjereni inspekcijski nadzor na okolnosti izbora Sebije Izetbegović u akademsko zvanje docenta na predmetu “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu UNSA, za koju je saglasnost dao Senat UNSA Odlukom od 20.03.2002.godine, a nakon što se sa 24 glasa za, jednim glasom protiv i jednim uzdržanim, o tome prethodno izjasnilo i Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakuleta u Sarajevu na sjednci održanoj 07.03.2002.godine.

Napominjemo da je postupak izbora u akademsko zvanje docenta pokrenut u momentu važenja Statuta Medicinskog fakulteta u Sarajevu, čijim je članom 213.definisano da za docenta može biti izabrano lice koje ima naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti u koju spada predmet za koji se vrši izbor, naučne radove objavljene u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima, te pokazane rezultate u nastavnom radu koje, shodno zvaničnom izvještaju imenovane Komisije za izbor docenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo imenovana kandidatkinja ispunjava, a koji je predat na uvid i inspektorima”, zaključeno je iz KUIP-a.

Podsjetimo, nakon medijskih istupa akademika prof. dr. Asima Kurjaka u maju ove godine, u pitanje je došla specijalizacija prof. dr. Sebije Izetbegović. Kurjak je izjavio da Izetbegović nije studirala kod njega kada je riječ o specijalizaciji u Zagrebu, niti je vođena kao studentica u tom gradu.

Iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Klix.ba je na upit o specijalizaciji prof. dr. Izetbegović odgovoreno da “Ministarstvo zdravstva ne raspolaže traženom informacijom te vas shodno navedenom ljubazno upućujemo prema Medicinskom fakultetu u Zagrebu”.

S Medicinskog fakulteta u Zagrebu nam je zatim odgovoreno:

“Uvidom u popis upisanih i diplomiranih studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nismo pronašli osobu navedenog imena i prezimena.”

Zbog čega je to Izetbegović do sada spominjala u svojoj biografiji, nije poznato, kao što nije poznato ni kako se pojavila molba sa zahtjevom za priznavanje razlike predmeta i nastavka specijalizacije u Sarajevu nakon rata ukoliko nije bila na specijalizaciji u Hrvatskoj.

Da je u cijeloj priči i maglovito sjećanje Asima Kurjaka, postalo je jasno nakon što je prvo izjavio da nije bio mentor prof. dr. Sebiji Izetbegović pri izradi doktorske disertacije u Sarajevu, a zatim je kazao da ipak jeste.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here